Porady ekspertów

Jak wydzielić czynności przetwarzania?

Wydzielenie czynności przetwarzania jest pierwszym krokiem, który musimy podjąć w celu przeprowadzenia analizy ryzyka z RODO. Będziemy ją wykonywali w odniesieniu do poszczególnych czynności przetwarzania, a nie przetwarzania danych osobowych jako takiego, czy dla poszczególnych operacji na danych np. ich zebrania czy przechowywania.

Witold Chomiczewski today 26-04-2021

Zasady przetwarzania danych

Wyrażone w art. 5 ust. 1 RODO zasady: legalności, minimalizacji danych, przejrzystości, ograniczenia celu, prawidłowości oraz ograniczenia czasowego przechowywania są kluczowe dla właściwego stosowania RODO. Widać to wyraźnie na przykładzie decyzji wydawanych przez Prezesa UODO, w których organ nadzorczy kładzie duży nacisk na interpretację szczegółowych przepisów rozporządzenia 2016/679 w kontekście powyższych zasad i także na nich opiera wydawane decyzje.

Witold Chomiczewski today 21-05-2021